Tüzüğümüz

KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR

KURULUŞ

 

MADDE 1:

Yasalar ve bu Ana Tüzük’ ün hükümleri, amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere “BÖRÜ ARAMA, KURTARMA, EĞİTİM VE ACİL YARDIM DERNEĞİ” adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı BÖRÜ’ dür.

MADDE 2:

Dernek merkezi İstanbul’dadır.

Gerekli görülen hallerde Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile uluslararası faaliyette ve iş birliğinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya irtibat bürosu ve/veya temsilcilikler açabilir, temsilciler atayabilir ve yurt dışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir. Merkez adresini değiştirebilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine Otuz (30) gün içinde yazılı olarak bildirilir.

 

TANIMLAR

 

MADDE 3:

Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün uygulanmasında karşılıklarındaki anlamları taşırlar:

Dernek                                          BÖRÜ ARAMA, KURTARMA, EĞİTİM VE ACİL YARDIM DERNEĞİ’Nİ

Genel Merkez                                BÖRÜ Genel Merkezi’ni

Genel Kurul                                  BÖRÜ Genel Kurulu’nu

Genel Yönetim Kurulu                BÖRÜ Genel Yönetim Kurulu’nu

Genel Başkan                                BÖRÜ Başkanı’nı

Genel Başkan Yardımcıları        BÖRÜ Başkan Yardımcıları’ nı

Genel Sekreter                              BÖRÜ Genel Sekreteri’ni

Genel Muhasip                              BÖRÜ Genel Muhasip' ini

Genel Denetleme Kurulu            BÖRÜ Genel Denetleme Kurulu’nu

Yüksek Disiplin Kurulu              BÖRÜ Yüksek Disiplin Kurulu’nu

Eğitim Kurulu                              BÖRÜ Eğitim Kurulu'nu

Şube                                               Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan       alt birimi,

Şube Genel Kurulu                      BÖRÜ' ye bağlı şubelerin Genel Kurulu’nu

Şube Yönetim Kurulu                  BÖRÜ' ye bağlı   şubelerin Yönetim Kurulu’nu

Şube Başkanı                                BÖRÜ' ye bağlı şubelerin Başkanı’nı

Şube Başkan Yardımcıları          BÖRÜ' ye bağlı şubelerin Başkan Yardımcıları’ nı

Şube Sekreteri                              BÖRÜ' ye bağlı şubelerin Sekreteri'ni

Şube Muhasibi                              BÖRÜ' ye bağlı şubelerin Muhasibini

Şube Denetleme Kurulu              BÖRÜ' ye bağlı şubelerin Denetleme Kurulu’nu

Genel Kurul Delegesi                   Şube Genel Kurulu tarafından seçilen Genel Merkez Genel Kurul Delegesi’ ni ve doğal delegeleri

Temsilcilik                                 Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi, ifade eder.

 

DERNEĞİN AMACI

 

MADDE 4:

Yurt içi ve yurt dışında;

 

a.    Doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak çalışmak.

 

b.    Etkin arama-kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile arama-kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak.

 

c.    Yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim üyelerini tespit etmek ve yetiştirmek.

 

d.    Ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama- kurtarma çalışmaları yapmak ve operasyon için en uygun koşulları yaratmak.

 

e.    Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmî/özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, acil durum ve tahliye, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek.

 

f.     Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek.

 

g.    BÖRÜ’ nün arama-kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda iş birliği yaparak bu konuda hizmet vermek.

 

h. Anayasa’mızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma  altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra  ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza  kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak.

 

i.      Bütün insanlarımızın acısını ve sevincini paylaşarak onların insani ve ahlaki değerlerle donanmasına katkıda bulunmak. Doğru, düzenli ve çağın gereksinimine uygun olarak hizmet vermek ve insanlara maddi, manevi yardımlar yapmak. Gerektiğinde insanların haklarını korumak. İnsanlara hiçbir din, dil, ırk, sınıf, bölge, mezhep ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak.

 

j.      Yurt içi ve yurt dışında, yardıma muhtaç öğrenci, şehit aileleri, sakat, yaşlı, kimsesiz ve mağdur inşalara ayni, nakdi, tıbbi ve eğitim yardımında bulunmak.

k.    Bu amaç ve hizmetlerin gerçekleşmesi için, maddi birikimler için yer temini ile yasaların izin verdiği ölçüde eğitim hizmetleri yaparak vasıflı insanların yetişmesine yardımcı olmak.

 

l.      Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen doğal afet, savaş, olağanüstü ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, iş kurma, konut ve benzer bütün konularda ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.

 

m.  İnsanlığın yararına olan her türlü faaliyeti destekleyerek yardımcı olmak.

 

Derneğin misyon cümlesi şudur;

 

“BİR AN İÇİN HER AN.”

 

Bunun için her türlü olağanüstü koşullarında meydana gelen her türlü insani yardımı yapmak,  kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen karşılıksız ve insani olarak, sıkıntı içinde olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gerekli olan koşulları oluşturmak, kucaklayıcı bir yardım, sarıp sarmalayan bir dost eli uzatarak ihtiyaç sahibi ve mağdurlara ilk dokunan el olarak gereken, güvenli ortam şartlarını sağlamak , toplumu sosyal ve insani yardım, İlk yardım, Arama – Kurtarma vb. sivil savunma alanlarında bilgilendirmek temel    amaçtır.

 

DEĞERLERİ; Gönüllülük, Karşılıksız Yardımseverlik, Başta İnsan Hayatı Olmak Üzere Tüm Canlıların Hayatına Değer Vermek, Dürüstlük, Güvenilirlik.

 

BÖRÜ Derneği her siyasi görüşe eşit mesafede olup, Vatanın ve milletin bölünmezliği ile ay   yıldızlı şanlı bayrağımız kırmızı çizgimizdir.

 

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 5:

Derneğin ambleminin renkleri ve şekli aşağıda gösterilmiştir:

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI ve FAALİYETLERİ

MADDE 6:

 

Dernek amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 

a.    Sosyal faaliyetler, etkinlikler ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, özgür irade ve temiz toplumun korunması, gelişmesi ve yaygınlaşmasında, milli çıkarlarımızı ön planda tutarak faaliyetlerini yürütür.

 

b. İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası, sağlık giderleri vesaire yardımlar ile nakdi yardımlar yapar.

 

c. Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur.

 

d.    Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, hasta, sakat, tutuklu, hükümlü vb. ihtiyaç sahibi mağdur olan her yaşta insanı himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, aşevi, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

 

e.    Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan vb. her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemelerini bu bölgelere sevk eder.

 

f.     Gelir temini için üye aidatı, ayni ve nakdi bağış, kurban, kurban eti ve gıda yardımlarını kabul etmek ve 2860 sayılı kanun çerçevesinde yardım toplamak. Bunları depolamak ve uygun şartlarda muhafaza ederek yardıma muhtaç insanlara ulaşmasını sağlamak ve dağıtımını yapmak.

 

g.    Marketlerden, şirketlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve şahıslardan yapılması tahmin edilen veya yapılacak olan fazla miktardaki dayanıklı ve dayanıksız gıda maddelerini, değerlendirmek, korumak ve amaca uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Bu amaca uygun olarak Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerle, gerek yardıma muhtaç insanlara, öğrencilere ve gerekse tabii afetlerde acilen dağıtılmak üzere Gıda Bankacılığı yapmak.

 

h.    Öğrencilere eğitim bursu verir. Sosyal ve ekonomik yardımları kabul ederek, her yaştaki fakir ve kimsesiz çocukların öğrenim masrafları ile yurt dışı eğitim giderlerine yardımcı olur ve gerektiğinde okullara yardımda bulunur.

 

i.      Kanunlar çerçevesinde kreş, anaokulu, lise ve dengi okullar, özel okullar, kolej, hazırlık   kursları, dershane vs. eğitim kurumları tesis etmek, satın almak, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

 

j.      İlmi araştırmalar planlamak ve yaptırmak. Bu amaçla İlköğretim, lise, ön lisans, lisans ve doktora yapan araştırıcı adaylarına her türlü imkânı hazırlamak, burs vermek, ayni ve nakdi yardım yapmak. İlköğretim öğrencilerine yönelik kurslar düzenlemek, Lise öğrencilerine okul takviye kursları ve üniversiteye hazırlamak amacıyla kurslar düzenlemek.

 

k.    Bilgisayar, bilgisayar programcılığı, yabancı dil, tezhip, minyatür, ebru, hat, okuma, klasik Türk musikisi, konuşma, yazma ve hızlı okuma, tiyatro, el sanatları, bir müzik aleti çalma, müzikle ilgili temel bilgiler, bütün spor dalları gibi alanlarda kurslar düzenlemek ve bu amaçla kurs yerleri, satın almak, tesis etmek, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

 

l.      Üyelerinin, çevre ve bütün ülke halkının, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda, bilgili, becerikli, sanatkâr ve vasıflı kişiler olarak yetiştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışındaki diğer sivil toplum kuruluşlarının plan ve projelerinden faydalanarak toplum hizmetlerini, diğer gelişmiş ülkelerin teknik ve bilimleriyle yarışarak gerçekleştirir.

 

m.  Üyelerine ve tüm ülke insanına kültür, medeniyet, sanat, maneviyat, ahlak, yabancı dil eğitimi alanlarında, kurslar seminerler açarak teknik ve vasıflı bireyler olarak yetişerek iş ve meslek sahibi olmaları için yardımcı olur. Gerektiğinde aynı faaliyetleri yurt dışında da yerinde yapar.

 

n.    Eğitimin istenilen seviyelerde ve kolaylıkla yapılabilmesi için, mevcut eğitim kuruluşlarıyla iş birliği yaptığı gibi, eğitim ve öğretim için okul, pansiyon, yurt, misafirhane, öğrenci evleri, kütüphane ve okuma salonları açar veya bu hususlarda başka diğer sivil toplum kuruluşlarının yerlerinden ve öğretiminden faydalanır. Her seviyede eğitimin öğreticilerini temin eder ve personel olarak veya fahri olarak görevlendirebilir.

 

o.    Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda, radyo, televizyon, internet, ajans, gazete, dergi, kitap, broşür, afiş gibi basın ve yayın yoluyla iletişim kurar. Bu yayınların, basım, yayım ve dağıtımını yapar, gerektiğinde bağış yapar. Derneğin ve amacının tanıtımı ile derneğe gelir temin etmek amacıyla, insanların faydalanması gereken bilgilerin tanıtımı için, toplantılar, seminerler, paneller, sempozyumlar, fuarlar, sergiler, kongreler, konserler, şenlik ve bu gibi tanıtım faaliyetleri tertip eder veya organize edilmişlere doğrudan katılır.

 

p.    Menkul ve gayrimenkul bağışı kabul eder, satın alır, hizmetleri için yer alır, yapar, yaptırır, kiralar, kiraya verir, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte hizmet binası yapar, ortak olur veya bağış kabul   eder. Gerektiğinde iktisadi işletme açar veya ortak olur.

 

q.    Amacına uygun alanlarda okuma, araştırma ve bilimsel çalışma yapma ve proje geliştirme bursları vermek, bilimsel araştırmalar yaptırmak veya bu tür araştırmalara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. Kamu kurumlarına ve özel kurumlara eğitim, bilim, sosyal yardımlaşma kültür ve sanat alanlarında danışmanlık ve proje hizmetleri vermek.

 

r.  Hizmetlerini yürütebilmek için satın almak veya kiralamak kaydıyla gayrimenkul mal edineceği gibi gelir temini için yasalara uygun iş ve iş sahaları açar, şirket kurar veya şirketlere ortak olur.

 

s.     Amaca yönelik hizmetlerin yürütülmesinde, yönetim kurulunun hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler arasından meslekleri ve yetenekleri doğrultusunda komisyonlar ve kurullar kurarak, daha etkin hizmetler yapar. Toplumun daha çok kesimine hizmet verebilmek için yol, köprü, çeşme, oyun parkı, kültürel faaliyetler ve sosyal yardımlaşmaya yönelik iş sahaları, sosyal tesisler, lokal, çay bahçesi, misafirhane, pastane, aş evleri, eğlence ve dinlenme yerleri, kütüphane, etüt merkezleri açmak, yapmak, yaptırmak ve ortak olmak, işletmek.

 

t.      Sosyal ve kültürel amaçlı kır gezileri, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, konserler, konferanslar, tiyatro, gösteriler yapmak ve yaptırmak, sergi, kermes, çay ve bu gibi geleneksel günler tertip etmek, Gençliğin tanışması kaynaşması için sportif faaliyetler oluşturmak gezi ve izcilik gibi kollar kurarak daha çok insanı tanıştırmak, kaynaştırmak ve onlara destek olmak.

 

u.    İstanbul ve diğer yörelerdeki sivil toplum kuruluşları ile istişare ve iş birliği yaparak veya kendi birimleriyle insanlara, sosyal yardım, eğitim, sağlık, beslenme, barınak, sığınak yapmak ve   satmak. Diğer yardım kuruluşlarından yardım almak ve yardım vermek. Ülke insanımızın gelir düzeyi ve geçinme şartları hakkında istatistiki bilgi toplama ve insanların mağduriyetini gidermek için   çalışmalar yapmak. Ekonomik sıkıntılarını düzeltmek için mücadele ve yardım yapmak. İnsanlarımızın sömürücü ve ezici güçlerle mücadelesi hakkında bilgi ve belge toplamak ve iç ve dış dünyaya duyurmak ve yardımcı olmak.

 

v. Gerek derneğimiz üyelerine ve gerekse ihtiyacı olan herkese kitap, dergi, gazete, VCD, DVD eğitim ve iş aracı, malul arabası, karşılıksız eğitim bursları ve mesleki eğitim bursları temin etmek ve vermek, dergi ve gazete aboneliği olan üyelerine yardımcı olmak.

 

w.  Siyasetçi, sanayici ve iş adamları, sanatkâr, sanatçı ve meslek sahipleri ile iletişim ve iş birliği yaparak, eğitim, ekonomi, mesleki ve sosyal hizmetlerde faydalı olabilecekleri alanlarda destek almak veya destek sağlamak kaydıyla toplumsal iş birliğini artırarak, ekonomi ve kalkınma alanda eğitici ve topluma faydalı hizmetler yapmak. Meslek sahibi kişileri istihdam konularında desteklemek.

 

x. Zararlı alışkanlıkları ve madde bağımlısı olan insanların tedavisi ve topluma kazandırabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşları, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte veya kendi imkanları ile tedavilerine yardımcı olarak destek olmak.

 

y.    Lüzumu halinde yönetim kurulu kararıyla uygun yerlerde aşevi ve yardım dağıtım yerleri   açmak. Açılan aşevi ve yardım noktalarında derneğimizin hizmetlerinin yanı sıra çevre halkının da   gönüllü olarak yapacakları muhtelif yardımları kabul etmek ve ihtiyaç sahiplerine hizmet ve yardımda bulunmak. Bu gibi yardım vermek isteyenlerin yazılı beyanları ve kimlik bilgileri alınmak kaydıyla geçici veya sürekli ayni ve nakdi yardım ve destekleri kabul edilerek derneğe aşırı yük getirilmeden insani yardımların kabulü ile insanlara yardım ulaştırmak.

 

z.    Eğitim, bilim, kültür, sanat, sosyal faaliyetleri ile yayın ve araştırma için çalışma grupları, komisyonlar oluşturmak.

 

 

MADDE 7:

 

Dernek hizmetlerini; gönüllü çalışanlarla veya gerekli ve yeterli ücretli personel çalıştırarak    yürütür. Diğer sivil toplum kuruluşları, yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte projeler hazırlar, gerçekleştirir ve/veya gerçekleştirenlere ayni, nakdi yardımda bulunur.

 

Dernek faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek için, derneklerin oluşturduğu üst kuruluşlar olan federasyonlara kurucu üye olur veya kurulmuşlara katılabilir. Bu hususta genel kurul yetkilidir.

 

Dernek yurt içi ve yurt dışındaki proje ve faaliyetleri ile için kredi alabilir ve taahhüt edilen proje ve teklifleri doğrultusunda kullanır. Avrupa birliğinin sivil toplum kuruluşları ile ilgi yasalarındaki, katılım, faaliyet, yardımlaşma ve yasayla verilen tüm haklarını kullanır. Bu konuyla ilgili gerekirse diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak birlikte faaliyetlerini yürütür. Uluslararası kredi ve fon veren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan kredi, hibe, fon vs. gibi destekler alabilir.

 

 

MADDE 8:

 

Ayrıca; arama-kurtarma gerektiren tüm faaliyetlerde;

 

İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak,

 

Alınan her ihbar ile arama-kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,

 

Operasyona katılacak ekibi en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi ve/veya kişilerin oluşmasını sağlamak,

 

Ekibin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama-kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama-kurtarmanın niteliğine göre alınan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak,

 

Çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözmek,

 

Ekibin kısa sürede olay yerine ulaşılmasını sağlamak.  Bu konuda rapor düzenlemek,

 

Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini   sağlamaktır.

Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak iç yönetmeliklerle belirlenir.

 

DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

 

MADDE 9:

 

Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar içinde,

 

a.    Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayri maddi veya maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve gerektiğinde sözleşmeyi feshedebilir.

 

b. Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların  gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

 

 c. Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da birçok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı   doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

 

d.    Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, Mülki İdare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları feshedebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınır.

 

e.    Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek   amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

 

f. Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açabilir.

 

g.    Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir; doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

 

h.    Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı’ndan ve sair ilgili mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, dernek, spor kulübü derneği, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir. Her türlü kara, deniz ve hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık taramaları yapabilir.

 

i.    Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir, sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.

 

j.      Derneğin amacı çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler  alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar  telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel  sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve AKUT operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.

 

k.    Dernek, arama-kurtarma faaliyetleri yanında, Anayasa’da tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, sarıp sarmalamak devletin temel amaç ve görevlerine   yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.

 

l.      Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Yönetim Kurulu kararı ile vakıf, sendika ve benzeri STK’lar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir.

 

m.  Dernek çalışmalarında kullanmak üzere her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar.

 

n.    Amacı doğrultusunda değerlendirmek üzere her türlü kurban bağışını kabul eder, yurt içinde ve yurt dışında kurban organizasyonu yapar.

 

Dernek, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

 

Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve İnkılapları’ na   bağlı olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır. Hiçbir siyasi partiyi desteklemeyecektir.

 

Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmî kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez. Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

 

 KURUCULAR

MADDE 10:

 

Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları en arkada belirtilmiştir.

ÜYELİK

MADDE 11:

 

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE  12:

 

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

a.  KURUCU ÜYE: Derneğin resmi kuruluşunda yer alan, gerekli fikirsel, fiziki ve doküman ve derneğe davet edilecek kişilerin belirlenmesi, davetlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarında bulunan kişileri ifade eder.

b. ASİL ÜYE: Derneğin amaçlarını kabul eden, dernek kurma hakkına haiz kişiler derneğe asil üye olabilirler. Derneğe üye olacakların, dernekler yasasına göre üyeliğe engel hali olmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve on sekiz (18) yaşını bitirmiş T.C. vatandaşı olmaları gereklidir. Derneğe asil üye olacak gerçek kişiler giriş aidatları ile birlikte yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Derneğe asil üye olacaklar en az bir (1) asil üye tarafından tanıtılmalıdır. Tanıtılan üye hakkında yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ile otuz (30) gün içerisinde karar alınır. Başvurusu kabul edilen üye “Üye Kayıt Defterine” kaydedilir. Dernek asil üyeleri eşit haklara sahiptir. Asil üyeler Yönetim kurulunun alacağı kararla üyelik sıfatını kaybederler.  Asil üyenin üyeliği, Yönetim kurulunca bu sıfatlarına son verilmedikçe hayatları boyunca devam eder. Asil üyelikten kendi isteği ile istifa eden veya vefat eden üyenin üyeliği de kendiliğinden düşer. Şube üyeliği Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile tamamlanır. Üyelere dernekte üstlendikleri göreve göre “BÖRÜNÜN üyelik Kartı” verilir. Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile derneğe üye olabilirler. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

 

c. ONURSAL ÜYE: Bir şeref ve onur göstergesi olarak çalışma ve yardımları ile BÖRÜ ARAMA, KURTARMA, EĞİTİM VE ACİL YARDIM Derneği’ne büyük hizmeti dokunanlara Yönetim Kurulunca verilir. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılarak konuşma yapmak üzere söz alabilirler ancak oy hakları yoktur.

d. ÜYELİKTE İSTİSNALAR: Üyelikleri devam ettiği sürece, Derneğin Kurucuları ve Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılabilir, oy kullanabilir, aday olabilirler.

 ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 13:

 

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

a.    Üye olabilmek için ilgili kişinin veya tüzel kişi temsilcisinin, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu” ile üyelik başvurusunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletmesi gerekir.  Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten Üyelik Başvuru Formunu doldurup şubeler kanalıyla Dernek Başkanlığına sunarlar. Şube yönetim kurulu, başvurusunu uygun gördüğü, üyelik önerilerini 30 gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna gönderir. Üyelik Dernek yönetim kurulunun onayıyla gerçekleşir.

 b.    Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde oy çokluğu ile karara bağlar ve neticeyi üyelik talebinde bulunan kişiye yazılı olarak bildirir.

 c.    Kişinin Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Üye Kayıt Defteri” ne kimliği işlenir.

 d.    Asil üyeler bu tüzükte belirlenen üye aidatlarını düzenli ödemekle yükümlüdürler.

 e.    Dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar.

 f.     Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır ve önceden derneğe yaptıkları yardım, bağış ve aidatları isteyemezler ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

 g.    Onursal üyeler aidat vermek zorunda değildir.

 h.    Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 i.      Üyeliğin reddi kararına karşı Yönetim Kurulu’na itiraz dilekçesi verilebilir, Yönetim Kurulu’nun red kararı ilk Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul’un kararı kesindir.

 j.      Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 k.    Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

  

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 14:

 

Dernek üyeliği, aşağıdaki nedenlerle sona erer.

a. Üyenin ölümü: Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer.

b. Üyelikten ayrılma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur.

 

c. Üyelikten çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

1.    Dernek yetkili kurullarınca verilen görevlerden sürekli kaçınmak ve derneğin amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,

2.    Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

3.    Yetkili olmadığı halde dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,

4.    Derneğin amacının gerçekleşmesinin zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,

5.    Aylık ödentilerini olağan genel kurul toplantısından başlamak üzere sonraki genel kurul toplantısına üç ay öncesine kadar ödememiş olmak. (Üyelikten çıkarılmamış olsa dahi genel kurulda oy kullanamaz)

6.    Dernek faaliyetlerini engellemek veya dernek itibarını zedeleyici sözler sarf etmek, yazılı beyanlarda veya sair davranışlarda bulunmak, tüzüğe aykırı hareket   etmek, dernek aleyhine çalışma yapmak.

7.    Dernek kurucu üyelerin üyelikten çıkarılması sadece genel kurul kararı ile alınabilir. Yönetim kurulu Kurucu üyelerin üyelikten çıkarılmasına yetkili değildir.

ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

MADDE 15:

 

Üyelikten çıkarılma işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a.    Tüzüğün 11/ c maddesinde sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyelikten çıkarma işlemi yönetim kurulu kararı ile yapılır. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

 b.    Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin “Üye Kayıt Defteri’ndeki kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir (1) ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

  c.    Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

d.    Dernekle ilişkisi kesilmesi gereken üyenin üyeliğe son verme şeklinde tecelli eden kararı Yönetim Kurulunca üyeye tebliğ edilir. Üye bu karara karşı Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Bu takdirde kesin karar ilki Genel Kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya, üyeliğine son veren üye ancak dinleyici olarak katılabilir. Genel Kurul karar verirse, savunması dinlenir.

 

 

 

DERNEK ORGANLARI

MADDE 16:

 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Derneğin organları şunlardır:

16.1 Genel Merkez Organları

- Dernek Genel Kurulu

- Genel Yönetim Kurulu

- Genel Denetleme Kurulu

- Yüksek Disiplin Kurulu

 

16.2 Şube Organları

- Şube Genel Kurulu

- Şube Yönetim Kurulu

- Şube Denetleme Kurulu

 

 

GENEL KURUL

MADDE 17:

 

Dernek Genel Kurulu her üç (3) yılda bir Mayıs ayında olağan olarak toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile dernek merkezinin bulunduğu yerde toplanarak çalışır.

Derneğin en üst karar organı olan Genel Kurul;

 

- Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri,

- Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri,

- Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri,

- Şube Başkanları,

- Şube Genel Kurulunca Seçilen Merkez Genel Kurul Delegeleri ve

- Doğal Delegelerden oluşur.

 

- Üyelikleri devam ettiği sürece Kurucu Üyeler, Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri genel merkez Genel Kurulunun doğal üyesidir.

  

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMİ

MADDE 18:

 

Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

a.    Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar.

 b.    Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları yolarından birini kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. 

 c. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının bir (1) haftadan erken olmaksızın, erteleneceği gün de belirtilir. İkinci toplantı günü, yapılamayan İlk toplantıdan sonraki günden başlamak üzere altmış gün içinde yapılmalıdır. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

d.    Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetim Kurulu üye tam sayısının en az iki katı kadar üyenin katılımı ile toplantı yapılabilir.

 

e.    Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

f.     Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 19:

 

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

a.    Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 b.    Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. 

 c.    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

d.    Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

e.    Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların divan heyeti oluşturulduktan hemen sonra gündeme alınması zorunludur.

f.     Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği 1 (bir) kişi oy kullanır. 

g.    Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oy, diğer konulardaki kararlar ise açık oy usulünce oylanır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

h.    Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

i.      Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

j.      Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda yalnız toplantı gündemindeki konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin onda birinin yazılı istemi ile belirtilen önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.

 

MERKEZ GENEL KURULU’NUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 20:

 

a.    Merkez Genel Kurul’un yetkileri şunlardır;

b.    Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçimi, Tüzük değişikliğine karar vermek,

c.    Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve kurullarının ibrası,

d.    Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,

e.    Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmek,

f.     Federasyona katılmak veya ayrılmak,

g.    Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olması ve ayrılması, (Gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)

h.    Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirmek,

i.      Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,

j.      Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme konularında Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

k.    İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve dernek tüzüğünde Merkez Genel Kurulu’nca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

l.      Derneğin üçüncü şahıslara, Bankalara ve Finans Kurumlarına Borçlanma ve Kredi alması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

m.  Derneğin feshine karar vermek.

  

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 21:

 

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar beklenilmesinin mümkün olamayacağı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır.

a.    Dernek üye sayısın beşte bir (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,

b.    Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda salt oy çoğunluğu ile alacağı kararı,

c.    Denetim Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda salt çoğunlukla alacağı kararı,

d.    Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, olağan Genel Kurul Toplantısı’ndaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.